BENCHMARK STEDEN EN GEMEENTEN

Lokale financiën onder de loep

De lokale besturen staan voor grote uitdagingen. De Vlaamse regering besliste dat de Vlaamse steden en gemeenten tegen 2019 politiek en ambtelijk-organisatorisch vergaand moeten integreren. Die beslissing heeft ook een impact op de financiële huishouding. De realiteit is immers niet altijd de afspiegeling van de boeken. Om een haalbaar meerjarenplan uit te werken, moeten steden en gemeenten een juiste kijk hebben op hun financiële gezondheid. BDO rolde daarom een benchmark uit voor het gros van de Vlaamse steden en gemeenten.

Benchmark

Om duidelijk inzicht te krijgen op de financiële situatie van de steden en gemeenten voerde het ‘Public Sector’-team van BDO een benchmark uit op basis van de jaarrekening 2018. Die jaarrekening wordt opgesteld volgens de principes van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC).

Steden en gemeenten

De studie steunt op de gegevens in 2018 verzameld bij 305 steden en gemeenten van de 308 Vlaamse besturen.

BDO Public Sector

Vragen over de benchmarkstudie 'Financiële benchmark Vlaamse steden en gemeenten 2018’? Aarzel niet om de specialisten van ons ‘Public Sector’-team te contacteren.

DOWNLOAD

Rapport aanvragen

Wil u graag een volledig overzicht van de resultaten van uw stad of gemeente? Maak uw keuze en we bezorgen u een uitgebreid rapport met alle kerncijfers uit onze benchmark.

 
 
 
INTERACTIEF

Kerncijfers in kaart

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven.

Omschrijving

De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen  van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan.

Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk.

Voor OCMW’s moet ook de som van de autofinancieringsmarges van elk jaar van de planningsperiode positief zijn. Die bijkomende voorwaarde moet vermijden dat OCMW’s zouden kunnen gedwongen worden om activa te verkopen om de dagelijkse werking te financieren.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het budgettaire resultaat van het boekjaar, vermeerderd met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. Onder het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van het financiële boekjaar verstaan.

Omschrijving

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren.
Het is de som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren.

Liquiditeitsratio

Kengetallen die weergeven in welke mate het bestuur in staat is om de schulden op korte termijn te dragen.

Omschrijving

Een liquiditeitsratio duidt aan of het bestuur voldoende middelen (geld, te innen vorderingen op korte termijn) heeft om aan al zijn betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bestuur op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen.

Omschrijving

Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. Wordt het eigen vermogen te klein dan verslechtert de solvabiliteit waardoor kredietverschaffers en leveranciers minder snel bereid zijn krediet te verstrekken. De kans wordt immers groter dat zij hun vorderingen niet meer kunnen innen.

Leningschuld

Uitstaande leningschuld van de gemeente op balansdatum en dit zowel voor de lange als korte termijn.

Investeringen

Investeringen die door de gemeente in het boekjaar werden aangerekend in (im)materiële vaste activa.

Realisatiegraad investeringen

Realisatiegraad van de investeringsuitgaven in immatariële en materiële vaste activa t.o.v. het eindbudget van het werkingsjaar. Investeringen in financiële vaste activa zijn niet meegenomen.

Opcentiemen Onroerende Voorheffing

Gerealiseerde opbrengsten uit Opcentiemen Onroerende Voorheffing gedeeld door het aantal inwoners.

Omschrijving

De onroerende voorheffing die u betaalt, bestaat uit 3 delen:

  1. de basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid;
  2. opcentiemen voor de provincies (op de basisheffing);
  3. opcentiemen voor de gemeenten (op de basisheffing).

Belangrijk: elke gemeente en elke provincie bepaalt zelf de hoogte van haar opcentiemen. U kan hier een historisch Overzicht opcentiemen.pdf  raadplegen of downloaden.

Het totaal bedrag van de onroerende voorheffing wordt dus bepaald door het kadastraal inkomen, de index en de hoogte van de opcentiemen.

Aanslagvoet Personen Belasting

Gerealiseerde opbrengsten uit Aanslagvoet Personen Belasting gedeeld door het aantal inwoners.

Omschrijving

De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting.

Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast.
Lijst met de tarieven voor elke gemeente (PDF)

Meer weten over de kerncijfers van uw gemeente?

We analyseren de resultaten van 305 gemeenten. Bekijk de resultaten ten opzichte van vorig jaar en maak de vergelijking met andere gemeenten uit uw provincie.